Regulamin

Władca Pierścienia 06.04.2019

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Klub Biegacza Maniac Poznań,
ul. Bronisza 21, 61-608 Poznań
tel. +48 881 331 226
www.kbmaniac.org
klub@kbmaniac.org

Informacje ogólne

 1. „Władca Pierścienia”, zwany dalej „Zawodami”, jest imprezą biegową o charakterze sportowym.
 2. Zawody mają charakter asfaltowo-terenowy (50/50). Wyznaczona przez Organizatora trasa zawodów przebiega dokładnie po trasie Rowerowego Pierścienia Dookoła Poznania i jest oznaczona pomarańczowym rowerem na białym tle.
 3. Długość trasy wynosi ok.168km
 4. Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Klub Biegacza Maniac Poznań z siedzibą przy ul. Bronisza 21, 61-608 Poznań.
 5. Dyrektorką Zawodów jest Izabela Jedynak.
 6. Sędzią Głównym Zawodów jest Piotr Cander.
 7. Dyrektorem Trasy jest Krzysztof Łątkowski.
 8. Oficjalna strona internetowa Zawodów, zwana dalej „Stroną”, znajduje się pod adresem: www.wladcapierscienia.pl
 9. Biuro Zawodów w dniach 1-4 kwietnia znajduje się w Poznaniu, ul. Mylna 25 lokal 4- sklep Tri Centre, a w dniu 5 kwietnia w hali MG Sport i Nieruchomości, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina (od godz. 18:00)
 10. Oficjalnymi Partnerami Zawodów są osoby fizyczne, organizacje i instytucje publiczne i niepubliczne oraz przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali wsparcie Zawodów obejmujące między innymi sponsoring, promocję i wolontariat oraz podpisali  „Porozumienie w sprawie współpracy”. Lista Oficjalnych Partnerów Zawodów dostępna jest na Stronie.

Cele Zawodów

 1. Cel Zawodów:
  – aktywizacja psychofizyczna uczestników,
  – sprawdzanie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
  – promocja aktywnego stylu życia i właściwych postaw życiowych,
  – promocja walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenów Powiatu Poznańskiego,
  – nawiązanie, wzmocnienie i promocja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację Zawodów,
  – popularyzacja zawodów biegowych na dystansach ultramaratońskich jako alternatywnej formy upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Czas i miejsce Zawodów

 1. Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 6-7 kwietnia 2019 r. Termin przeprowadzenia Zawodów może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować na Stronie.
 2. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Poznańskiego.

Organizacja Zawodów

 1. Klasyfikacja zawodników odbędzie się w trzech konkurencjach:
  – Władca Pierścienia- bieg indywidualny na dystansie pełnej pętli ,
  – Drużyna Pierścienia- bieg sztafetowy na dystansie pełnej pętli,
  – Władca Setki- bieg indywidualny na dystansie 100km.
 2. Start Zawodów na dystansie pełnej pętli odbędzie się o godz. 03:00 przy Hali MG Sport i Nieruchomości, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina. Start biegu 100km odbędzie się o godz. 16:00 przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kórniku.
 3. Ze względu na specyfikę Zawodów Organizator nie przewiduje konieczności ograniczania lub wyłączania ruchu drogowego na drogach publicznych, przez które przebiegać będzie Trasa Zawodów. Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 4. Na całej trasie Zawodów Organizator przewiduje zorganizowanie:
  – co najmniej 7 pośrednich Punktów Kontrolno-Odżywczych z Sędziami Zawodów. Punkty Kontrolno-Odżywcze wyposażone będą co najmniej w napoje dla uczestników Zawodów,
  – stałych i lotnych punktów zabezpieczenia medycznego.
 5. W celu ustalenia kolejności i czasu przebywania na trasie Uczestników Organizator przewiduje pomiar czasu.
 6. Limit czasu wynosi 28 godzin dla biegu 168km i 15 godzin dla biegu 100km.
 7. Organizator ma prawo wprowadzenia limitów czasu na wybranych Punktach Kontrolno-Odżywczych, o czym ma obowiązek poinformować Uczestników w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą Zawodów.
 8. Po upływie przewidzianego na Punkcie Kontrolno-Odżywczym limitu czasowego Punkt zostaje zamknięty. Uczestnicy, którzy nie opuszczą Punktu Kontrolno-Odżywczego w przewidzianym limicie czasowym lub dotrą na Punkt po jego zamknięciu zostają zdyskwalifikowani i nie mogą kontynuować Zawodów.
 9. Warunkiem sklasyfikowania jest przekroczenie przez Uczestnika o własnych siłach, w wyznaczonym limicie czasu linii mety i stwierdzenie pobytu na wszystkich znajdujących się na wybranej trasie Punktów Kontrolno-Odżywczych.
 10. Rywalizacja podczas Zawodów trwa non-stop do momentu przekroczenia przez Uczestnika linii mety lub powiadomienia go przez Sędziego Zawodów na Punkcie Kontrolnym o konieczności opuszczenia Trasy Zawodów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestnika albo niezmieszczenie się przez Uczestnika w wyznaczonym przez Organizatora limicie czasowym.
 11. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów bezpłatny posiłek regeneracyjny na mecie.

Klasyfikacje

 1. Uczestnicy Zawodów klasyfikowani są indywidualnie oraz w sztafetach.
 2. Każda sztafeta składa się minimalnie z 2 i maksymalnie z 8 osób. Zmiana sztafet odbywa się tylko i wyłącznie na Punkcie Kontrolno-Odżywczym. Każdy z członków sztafety może biec dowolną ilość odcinków.
 3. Czas zmiany sztafety liczony jest w momencie wbiegnięcia zawodnika na Punkt Kontrolno-Odżywczy.
 4. Wszyscy Uczestnicy Zawodów, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie otrzymają pamiątkowy medal.
 5. O ewentualnych dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w na Stronie w późniejszym terminie.

Uczestnictwo w Zawodach

 1. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne.
 2. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach wynosi:
  – Władca Pierścienia 85,00zł/os. (w tym zawarta jest opłata 15zł dla Wielkopolskiego Parku Narodowego)
  – Władca Setki 85,00zł/os. (w tym zawarta jest opłata 15zł dla Wielkopolskiego Parku Narodowego)
  – Sztafeta 70zl/os plus 15zł opłaty dla Wielkopolskiego Parku Narodowego od całej sztafety.
  Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w regulaminie, w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz- w przypadku sztafet-nazwę drużyny. O dacie wpłaty wpisowego decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy
  Organizatora.

  Dane do przelewu:
  Stowarzyszenie Klub Biegacza Maniac Poznań
  Ul. Bronisza 21, 61-608 Poznań
  Numer rachunku:
  60 1750 0012 0000 0000 3622 1054 (Raiffeisen Polbank)

 3. Osoba, która nie zapłaci wpisowego w.w. określonym terminie zostanie wykreślona z Listy Zawodników.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.03.2019r. lub do wyczerpania miejsc.
 5. W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe za uczestnictwo w Zawodach nie podlega zwrotowi.
 6. Do uczestnictwa w Zawodach wymagane jest:
  – wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Zawodów,
  – wpłacenie wpisowego za uczestnictwo, o którym mowa w p. 31,
  – podpisanie w dniu Zawodów oświadczeń o następującej treści:
  „Oświadczam, iż biorę udział w biegu Władca Pierścienia na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Zapoznałem/am się również z „Regulaminem Zawodów”, który znajduje się na stronie www.wladcapierscienia.pl i zobowiązuję się do jego przestrzegania”.

  „Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów
  zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na
  przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją
  Zawodów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.
  133/97, poz. 883). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej biegu drogą
  elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o
  świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)”.
  – ukończenie 18 roku życia.

 7. Rejestracja Uczestników dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie.
 8. Liczba Uczestników Zawodów jest ograniczona i wynosi 150 osób w trzech klasyfikacja łącznie. O zarejestrowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
 9. Nie jest możliwa rejestracja oraz wniesienie wpisowego w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

Pakiet startowy

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów pakiet startowy wyposażony w:
  – numer startowy,
  – agrafki,
  – koszulka okolicznościowa.
 2. Pakiet startowy będzie można odebrać w dniach 1-4 kwietnia w sklepie triathlonowym TRI CENTRE, ul. Mylna 25 lokal 4, 60-856 Poznań w godz. 08:00-19:00 lub 5 kwietnia w miejscu Startu Zawodów w godz. 18:00-02:00.
 3. Pakiet startowy może odebrać osoba upoważniona. Upoważnienie do odbioru pakietu jest do pobrania w zakładce Strefa Zawodnika/Do pobrania.

Wyposażenie uczestników Zawodów

 1. Wyposażenie obowiązkowe Uczestników Zawodów obejmuje:
  – latarkę czołówkę (po zachodzie słońca),
  – kamizelkę odblaskową (po zachodzie słońca),
  – czerwoną lampkę umieszczoną z tyłu (po zachodzie słońca),
  – aktywny telefon komórkowy,
  – 0,5 litra napoju na starcie (bidon, bukłak),
  – dokument tożsamości,
  – folia termoizolacyjna (NRC),
 2. Wyposażenie zalecane Uczestników obejmuje:
  – odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
  – apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki przeciwbólowe, bandaż elastyczny,
  – prowiant na drogę,
  – urządzenie do nawigacji w terenie z wgraną mapą i śladem trasy dostarczonym przez organizatora.

Postanowienia końcowe

 1. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków.
 2. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu Tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym przemawiać niezależne od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną nie znajdujące się bezpośrednio na trasie zawodów.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów Uczestnik odpowiada osobiście.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do niepozostawiania śmieci na trasie zawodów oraz na terenie Punktów Kontrolno-Odżywczych poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora porzucenia śmieci przez uczestnika poza miejscami do tego wyznaczonymi, uczestnik podlegał będzie bezwarunkowej dyskwalifikacji.
 6. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki niezastosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów.
 7. Ewentualne protesty mogą być składane przez Uczestników bezpośrednio po zakończeniu Zawodów do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 2 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.
  50. Dozwolony jest suport na trasie. Osoba wspierająca zobowiązana jest do wypełnienia „Oświadczenia dla supportu” (do pobrania na Stronie).
 8. Podczas Zawodów Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad „fair play”. Utrudnianie Zawodów innym Uczestnikom jest niedozwolone i skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.
 9. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na bieżąco na Stronie.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym ma obowiązek informowania na Stronie.
 11. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych jest Stowarzyszenie Klub Biegacza Maniac Poznań z siedzibą przy ul. Bronisza 21, 60-608 Poznań. Dane osobowe uczestników Władcy Pierścienia będą przetwarzane w celach przeprowadzenia imprezy, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody oraz celach marketingowych po wyrażeniu osobnej
  zgody.
 2. Dane osobowe uczestników zawodów będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
  95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem we Władcy Pierścienia obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Każda osoba podająca swoje dane ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, jego zaprzestania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych oraz wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział we Władcy Pierścienia. Przez przekazanie do organizatora, prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych
  przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji np: e-mail, sms, list zwykły, udostępniania danych partnerom oraz sponsorom wydarzenia, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Uczestnikowi
  przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres organizatora.
 6. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez organizatora i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny i w każdym wypadku będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób
  fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, RODO), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, innych obowiązujących przepisów prawa oraz zgodnie z Regulaminem zawodów. Organizator ma prawo udostępnić dane uzyskane za pomocą formularza rejestracyjnego partnerom oraz sponsorom wydarzenia.

 

Stan na dzień 01.01.2019r.