Regulamin

Władca Pierścienia 07.04.2018

ORGANIZATORZY:

Stowarzyszenie Klub Biegacza Maniac Poznań,
ul. Bronisza 21, 61-608 Poznań
tel. +48 881 331 226
www.kbmaniac.org
klub@kbmaniac.org

Informacje ogólne

 1. „Władca Pierścienia”, zwany dalej „Zawodami”, jest imprezą biegową o charakterze sportowym.
 2. Zawody mają charakter asfaltowo-terenowy (50/50). Wyznaczona przez Organizatora trasa zawodów przebiega dokładnie po trasie Rowerowego Pierścienia Dookoła Poznania i jest oznaczona pomarańczowym rowerem na białym tle.
 3. Długość trasy wynosi ok.168km
 4. Organizatorem Zawodów jest Stowarzyszenie Klub Biegacza Maniac Poznań z siedzibą przy ul. Bronisza 21, 61-608 Poznań.
 5. Dyrektorką Zawodów jest Izabela Jedynak.
 6. Sędzią Głównym Zawodów jest Piotr Cander.
 7. Dyrektorem Trasy jest Krzysztof Łątkowski.
 8. Oficjalna strona internetowa Zawodów, zwana dalej „Stroną”, znajduje się pod adresem: www.wladcapierscienia.pl
 9. Biuro Zawodów w dniach 3-6 kwietnia znajduje się w Poznaniu, ul. Mylna 25 lokal 4- sklep Tri Centre, a w dniu 7 kwietnia w hali MG Sport i Nieruchomości, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina.
 10. Oficjalnymi Partnerami Zawodów są osoby fizyczne, organizacje i instytucje publiczne i niepubliczne oraz przedsiębiorcy, którzy zadeklarowali wsparcie Zawodów obejmujące między innymi sponsoring, promocję i wolontariat oraz podpisali „Porozumienie w sprawie współpracy”. Lista Oficjalnych Partnerów Zawodów dostępna jest na Stronie.

Cele Zawodów

 1. Cel Zawodów:
  • aktywizacja psychofizyczna uczestników,
  • sprawdzanie granic wytrzymałości i odporności psychicznej uczestników,
  • promocja aktywnego stylu życia i właściwych postaw życiowych,
  • promocja walorów historycznych, kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych terenów Powiatu Poznańskiego,
  • nawiązanie, wzmocnienie i promocja współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, władzami samorządowymi oraz innymi podmiotami zaangażowanymi w organizację Zawodów,
  • popularyzacja zawodów biegowych na dystansach ultramaratońskich jako alternatywnej formy upowszechnienia kultury fizycznej, turystyki i rekreacji.

Czas i miejsce Zawodów

 1. Zawody zostaną przeprowadzone w dniach 7-8 kwietnia 2018 r. Termin przeprowadzenia Zawodów może ulec zmianie tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, o czym Organizator ma obowiązek niezwłocznie poinformować na Stronie.
 2. Zawody zostaną przeprowadzone na terenie Powiatu Poznańskiego.

Organizacja Zawodów

 1. Klasyfikacja zawodników odbędzie się w dwóch konkurencjach:
  • Władca Pierścienia- bieg indywidualny na dystansie pełnej pętli,
  • Drużyna Pierścienia- bieg sztafetowy na dystansie pełnej pętli.
 2. Start Zawodów odbędzie się o godz. 11:00 przy Hali MG Sport i Nieruchomości, ul. Mściszewska 10, 62-095 Murowana Goślina.
 3. Ze względu na specyfikę Zawodów Organizator nie przewiduje konieczności ograniczania lub wyłączania ruchu drogowego na drogach publicznych, przez które przebiegać będzie Trasa Zawodów. Zawodnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 4. Na całej trasie Zawodów Organizator przewiduje zorganizowanie:
  • co najmniej 7 pośrednich Punktów Kontrolno-Odżywczych z Sędziami Zawodów. Punkty Kontrolno-Odżywcze wyposażone będą co najmniej w napoje dla uczestników Zawodów,
  • przepaku dla osób z konkurencji Władca Pierścienia,
  • stałych i lotnych punktów zabezpieczenia medycznego.
 5. W celu ustalenia kolejności i czasu przebywania na trasie Uczestników Organizator przewiduje pomiar czasu.
 6. Limit czasu wynosi 28 godzin.
 7. Organizator ma prawo wprowadzenia limitów czasu na wybranych Punktach Kontrolno-Odżywczych, o czym ma obowiązek poinformować Uczestników w terminie nie krótszym niż 14 dni przed datą Zawodów.
 8. Po upływie przewidzianego na Punkcie Kontrolno-Odżywczym limitu czasowego Punkt zostaje zamknięty. Uczestnicy, którzy nie opuszczą Punktu Kontrolno-Odżywczego w przewidzianym limicie czasowym lub dotrą na Punkt po jego zamknięciu zostają zdyskwalifikowani i nie mogą kontynuować Zawodów.
 9. Warunkiem sklasyfikowania jest przekroczenie przez Uczestnika o własnych siłach, w wyznaczonym limicie czasu linii mety i stwierdzenie pobytu na wszystkich znajdujących się na wybranej trasie Punktów Kontrolno-Odżywczych.
 10. Rywalizacja podczas Zawodów trwa non-stop do momentu przekroczenia przez Uczestnika linii mety lub powiadomienia go przez Sędziego Zawodów na Punkcie Kontrolnym o konieczności opuszczenia Trasy Zawodów ze względu na zagrożenie dla życia lub zdrowia Uczestnika albo niezmieszczenie się przez Uczestnika w wyznaczonym przez Organizatora limicie czasowym.
 11. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów bezpłatny posiłek regeneracyjny na mecie.

Klasyfikacje

 1. Uczestnicy Zawodów klasyfikowani są indywidualnie oraz w sztafetach.
 2. Każda sztafeta składa się minimalnie z 2 i maksymalnie z 8 osób. Zmiana sztafet odbywa się tylko i wyłącznie na Punkcie Kontrolno-Odżywczym. Każdy z członków sztafety może biec dowolną ilość odcinków.
 3. Czas zmiany sztafety liczony jest w momencie wbiegnięcia zawodnika na Punkt Kontrolno-Odżywczy.
 4. Wszyscy Uczestnicy Zawodów, którzy ukończą bieg w regulaminowym czasie otrzymają pamiątkowy medal.
 5. O ewentualnych dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w na Stronie w późniejszym terminie.

Uczestnictwo w Zawodach

 1. Uczestnictwo w Zawodach jest dobrowolne.
 2. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach wynosi 50,00zł/os. niezależnie od wybranej klasyfikacji. Wpisowe za uczestnictwo w Zawodach należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy Organizatora podany w regulaminie, w terminie 7 dni licząc od dnia rejestracji. W tytule przelewu należy wpisać imię, nazwisko oraz- w przypadku sztafet-nazwę drużyny. O dacie wpłaty wpisowego decyduje data wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Organizatora.Dane do przelewu:Stowarzyszenie Klub Biegacza Maniac PoznańUl. Bronisza 21, 61-608 PoznańNumer rachunku:60 1750 0012 0000 0000 3622 1054 (Raiffeisen Polbank)
 3. Osoba, która nie zapłaci wpisowego w.w. określonym terminie zostanie wykreślona z Listy Zawodników.
 4. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 17.03.2018r. lub do wyczerpania miejsc.
 5. W przypadku rezygnacji ze startu wpisowe za uczestnictwo w Zawodach nie podlega zwrotowi.
 6. Do uczestnictwa w Zawodach wymagane jest:- wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Zawodów,- wpłacenie wpisowego za uczestnictwo, o którym mowa w p. 31,- podpisanie w dniu Zawodów oświadczeń o następującej treści: „Oświadczam, iż biorę udział w biegu Władca Pierścienia na własną odpowiedzialność, bez względu na zastane warunki pogodowe, oraz że stan mojego zdrowia pozwala na udział w Zawodach. W razie wypadku nie będę dochodzić odszkodowania od Organizatorów. Zapoznałem/am się również z „Regulaminem Zawodów”, który znajduje się na stronie WWW.wladcapierscienia.pl i zobowiązuję się do jego przestrzegania”. „Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w relacjach z Zawodów zamieszczanych w mediach oraz materiałach promocyjnych Organizatora oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby związane z organizacją Zawodów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97, poz. 883). Zgadzam się również na otrzymywanie korespondencji dotyczącej biegu drogą elektroniczną i udostępniam w tym celu swój adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 144/02, poz. 1204)”.- ukończenie 18 roku życia.
 7. Rejestracja Uczestników dokonywana jest za pomocą formularza zgłoszeniowego na Stronie.
 8. Liczba Uczestników Zawodów jest ograniczona i wynosi 150 osób w obu klasyfikacja łącznie. O zarejestrowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń i data wpływu wpisowego na rachunek bankowy Organizatora.
 9. Nie jest możliwa rejestracja oraz wniesienie wpisowego w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

Pakiet startowy

 1. Organizator zapewnia Uczestnikom Zawodów pakiet startowy wyposażony w:
  • numer startowy,
  • agrafki,
  • koszulka okolicznościowa.
 2. Pakiet startowy będzie można odebrać w dniach 3-6 kwietnia w sklepie triathlonowym TRI CENTRE, ul. Mylna 25 lokal 4, 60-856 Poznań w godz. 08:00-18:00 lub 7 kwietnia w miejscu Startu Zawodów w godz. 09:00-10:00.
 3. Pakiet startowy może odebrać osoba upoważniona. Upoważnienie do odbioru pakietu jest do pobrania w zakładce Strefa Zawodnika/Do pobrania.

Wyposażenie uczestników Zawodów

 1. Wyposażenie obowiązkowe Uczestników Zawodów obejmuje:
  • latarkę czołówkę,
  • czerwoną lampkę umieszczoną z tyłu,
  • aktywny telefon komórkowy,
  • 0,5 litra napoju na starcie (bidon, bukłak),
  • dokument tożsamości,
  • folia termoizolacyjna (NRC),
  • element odblaskowy na ubraniu.
 2. Wyposażenie zalecane Uczestników obejmuje:
  • odzież chroniąca przed zimnem i deszczem,
  • apteczkę pierwszej pomocy (zalecane wyposażenie: plastry, środki opatrunkowe, środki przeciwbólowe, bandaż elastyczny,
  • prowiant na drogę,
  • drobna gotówka
  • urządzenie do nawigacji w terenie z wgraną mapą i śladem trasy dostarczonym przez organizatora.

Postanowienia końcowe

 

 1. Zawodnik schodzący z trasy zobowiązany jest powiadomić telefonicznie Organizatora i we własnym zakresie wrócić do Bazy Zawodów.
 2. Organizator nie zapewnia uczestnikom Zawodów ubezpieczenia od następstw niebezpiecznych wypadków.
 3. Zawody odbędą się bez względu na warunki pogodowe. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany przebiegu Tras Zawodów w czasie trwania Zawodów, jeżeli będą za tym przemawiać niezależne od Organizatora okoliczności, które mogłyby stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia Uczestników lub mogłyby mieć wpływ na przebieg Zawodów.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wchodzenia przez uczestników na tereny stanowiące własność prywatną nie znajdujące się bezpośrednio na trasie zawodów.
 5. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa, a w szczególności zasad poruszania się po drogach publicznych, przepisów ruchu drogowego oraz przepisów przeciwpożarowych. Za skutki naruszenia tych przepisów Uczestnik odpowiada osobiście.
 6. Uczestnicy zobowiązani są do niepozostawiania śmieci na trasie zawodów oraz na terenie Punktów Kontrolno-Odżywczych poza miejscami do tego wyznaczonymi. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora porzucenia śmieci przez uczestnika poza miejscami do tego wyznaczonymi, uczestnik podlegał będzie bezwarunkowej dyskwalifikacji.
 7. Uczestnicy mają obowiązek bezwzględnego stosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za skutki niezastosowania się do uwag, wskazówek i poleceń Organizatora oraz Sędziów Zawodów.
 8. Ewentualne protesty mogą być składane przez Uczestników bezpośrednio po zakończeniu Zawodów do Sędziego Głównego Zawodów. Protesty zostaną rozpatrzone w ciągu 2 dni, po czym zostanie ogłoszona oficjalna klasyfikacja końcowa Zawodów.
 9. Dozwolony jest suport na trasie. Osoba wspierająca zobowiązana jest do wypełnienia „Oświadczenia dla supportu” (do pobrania na Stronie).
 10. Podczas Zawodów Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad „fair play”. Utrudnianie Zawodów innym Uczestnikom jest niedozwolone i skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją.
 11. Szczegółowe informacje dotyczące organizacji Zawodów będą podawane na bieżąco na Stronie.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, o czym ma obowiązek informowania na Stronie.
 13. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora jest ostateczna.

 

Stan na dzień 14.11.2017r.